Проф. д-р Ристо Кукутанов

Земјоделски факултет

Катедра за наука на земјиштето и хидрологија 

Наставен центар - Струмица

Канцеларија број 5

Телефон: 032 - 550 - 626