Редовен професор д-р Снежана Ставрева - Веселиновска,Факултет за Образовни науки

Канцеларија:

Кабинет бр. 5 во Кампус 4
Телефон ++389 32 550 513
Работа со студенти во канцеларија: вторник и четврток од 10 до 12 часот

 

Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

Основи на природни науки

Здравствено воспитување

Еколошко воспитување

Методика на настава по биологија 1(Факултет за природни и технички науки)

Методика на настава по биологија 2 (Факултет за природни и технички науки)

Историја на биологија