д-р Соња Петровска, редовен професор

Универзитет Гоце Делчев - Штип, Факултет за Образовни науки

Катедра по педагогија

Канцеларија:

Кабинет бр. 5 ,Кампус 4
Телефон ++389 32 527

Консултации: Штип - Вторник од 13 до 15; Струмица - Понеделник од 13 до 14.