Доц. д-р Билјана Попеска, Факултет за Образовни науки

Канцеларија

Кабинет бр. , Кампус 2

Термин за консултации:

Штип, среда, 10.00 - 12.00 часот

Струмица, петок, 11.00 - 12.00 часот

 

 

Телефон: 032/ 550-523

Предмети на додипломски студии

Физичко и здравствено образование со методика 1,2

Физичко воспитание и образование со методика 1,2

Теорија и практика на игра

Спорт и рекреација