Биографија

Образование

Докторски студии

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет

Институт за Социологија

Магистерски студии

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет

Институт за Социологија

Факултетски студии

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет

Институт за Историја

Наставна област

Теоретско правни науки (Политичка Социологија, Социологија на Правото, Граѓанско општество)

Интерес во науката

Конструкција на колективни идентитети, Етнички групи, Национализам, Меѓуетничка коегзистенција на Балканот и во Македонија, Градење на одржлив мир-Социолошки аспекти

Вработување и работно искуство

од Јули 2007 Помлад асистент на Универзитетот „Гоце Делчев„-Штип, Правен факултет.

од Октомври 2011 Доцент на Универзитетот „Гоце Делчев„-Штип, Правен факултет.

2016 година, Вонреден професор, Универзитетот „Гоце Делчев„-Штип, Правен факултет