Информации

доц. д-р Светлана Јакимовска

Канцеларија

Кампус 4

Предмети на додипломски студии:

Латински јазик

Теорија на преведување и толкување

Француски јазик

Предмети на постдипломски

Современи преведувачки теории