Професор Тена Шијакова-Иванова, Факултет за природни и технички науки

Катедра за петрологија, минералогија и геохемија

 

Канцеларија:

Кабинет бр. 30 во Кампус 2, втори кат
Телефон ++389 32 550 566