Доц. д-р Трајан Балканов

Факултет за медицински науки

Катедра за фармакологија