Економетрија

Литература

1. Т.Мицески, Д.Јошевски, К.Чабулева - Економетрија збирка задачи, Економски факултет, Штип (во печат).
2. Т.Мицески, Д.Јошевски, К.Чабулева - Економетрија прирачник за MICROFIT, Економски факултет, Штип (во печат).
3. В.Буцевска-Економетрија со примена на EVIEWS, Економски факултет,Скопје, 2009 година.
4. Z.Mladenovic, A.Nojkovic-Zbirka resenih zadataka iz ekonometrije, Ekonomskog fakulteta, Beogradu, 2009 godina.