Проекти

Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на факторите на влијание

Целта на ова истражување е да ги прикаже реалните состојби на наталитетот во Република Македонија, да ги колерира со статистичките податоци на познатит влијателни фактори, да ги прогнозира идните состојби и да ги идентификува и другите фактори на влијание.