Здравствена статистика и анализа на податоците

Литература

  • Проф. д-р. Трајче Мицески, Интерна скрипта, ,, ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ,, 2009 год. Универзитет ,,Гоце Делчев,, Економски факултет-Штип.
  • Проф. д-р. Трајче Мицески и асистент м-р Горан Миладинов, м-р Костадинка Чабулева, Работни материјали, ,,ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ,, 2009 год. Универзитет ,,Гоце Делчев,, Економски факултет-Штип.
  • БИОСТАТИСТИКА, Главен уредник, Проф.д-р Никола Оровчанец и соработници, Медицински факултет, Скопје, 2006 год.
  • Попоска-Тренеска, В., Попоски Г., (2001) СТАТИСТИКА” ,,Киро Дандаро” Битола
  • Сотироски К., (2004), СТАТИСТИКА” Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Економски факултет” Прилеп
  • Мицески Т., Миладинов Г., (2007), ,, Збирка на решени задачи од статистика” Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип, Економски факултет-Штип.