Здравствен менаџмент и лидерство

Литература

  • Проф. д-р Трајче Мицески, Менаџмент во здравството, интерна скрипта -,МЕНАЏМЕНТ И ЛИДЕРСТВО ВО ЗДРАВСТВОТО - ПРИРАЧНИК 
  • Презентации и вежби од предавање-Проф. Дончо Донев, 
  • Тулчински, Варавикова “НОВОТО ЈАВНО ЗДРАВСТВО”, -Закон за здравствена заштита на РМ