Доцент д-р Весна Костиќ 

Оддел фармација

Канцеларија:

Кабинет бр.6 во Кампус 3
Телефон ++389 32 550 418
Работа со студенти во канцеларија: петок од 10 до 14 часот