Доц д-р Виолета Маџова

Економски факултет

Катедра за Финансии

Канцеларија:

Кампус 4