Вонреден професор д-р Виолета Николовска

Факултет за образовни науки

Катедра за општествени и хуманистички науки

Канцеларија

Кампус 4

Телефон: 550-508

Термин за консултации: понеделник 10:00-12:00

Предмети: 

Македонски јазик со култура на изразувањето

Општа лингвистика

Вовед во науката за јазикот

Синтакса на СМЈ

Фонологија и правопис

Морфологија на СМЈ