Информации

Проф. д-р Виолета Стојанова

Универзитет  ″Гоце Делчев‟ Штип

Факултет за природни и технички науки

Катедра - Геологија и геофизика,

Кампус 2, канцеларија 28

Телефон: 032/550-568

Термин за консултации со студентите:

Понеделник 12-13 h