Асистент м-р Верица Ивановска, Факултет за медицински науки
Катедра за јавно здравство и здрвствена заштита

Катедра за фармацевтска технологија и социјална фармација

Контакт Информации

Канцеларија бр.1 Кампус 3, Деканат на Факултет за медицински науки (во просториите на ЈЗУ Клиничка болница-Штип, Детско одделение, 3-ти кат)

 

UGD web site link: http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti/fmn/za-fmn/sorabotnici

Google Scholar link: http://scholar.google.com/citations?user=XVsa9roAAAAJ&hl=en

Academia.edu link: http://ugd.academia.edu/VericaIvanovska

ResearchGate.net link: http://www.researchgate.net/profile/Verica_Ivanovska/

Предмети на додипломски студии:

Епидемиологија

Медицинска статистика

Основи на научна истражувачка работа во здравството

Клиничка фармација