Информации

Доцент м-р Владимир Јаневски, Факултет за музичка уметност

Продекан за настава

Оддел за етнокореологија

Канцеларија

Кабинет бр. 6, Кампус 4

Телефон: 032/550 - 210