МЕЃУНАРОДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

Меѓународен финансиски менаџмент-интерна скрипта

Дополнителна литература:

Доц. д-р Весна Георгиева Свртинов, Финансиска либерализација и финансиска стабилност, 2011 година