Настава

МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ

Offered: 

2016

Основна литература:

Проф. д-р. Ристо Фотов: Меѓународни финансии, Скопје, 2010 година

Дополнителна литература:

Кругман/Обстфелд, Меѓународна економија, 2009 година

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊЕ

Основна литература:

Проф.д-р Ристо Фотов: Биланс на плаќања- скрипта, 2011 година

Дополнителна литература:

Доц.д-р Весна Георгиева Свртинов: Финансиска либерализација и финансиска стабилност, 2011 година

МИКРОЕКОНОМИЈА

Основна литература:

Фити, Т., (2008) Економија, Економски факултет, Скопје

Дополнителна литература:

Mankiw, N.G. (2005), Microeconomics, 5th edition, New York, North

Финансиски пазари и институции

Задолжителна литература

  1. Петковски Михаил,'Финансиски пазари и институции
  2. Kрсте Шајноски, Македонскиот берзански бум во 2005 –фикција или реалност-ПРАКТИКУМ

Дополнителна литература

  1. Frederic Mishkin, Financial Markets and Institutions