МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ

Основна литература:

Проф. д-р. Ристо Фотов: Меѓународни финансии, Скопје, 2010 година

Дополнителна литература:

Кругман/Обстфелд, Меѓународна економија, 2009 година

Offered: 

2016