Физичка оптика и фотометрија (за оптометристи)

Основна литература:

1. Јуџин Хехт Оптика Превод од англиски јазик: Ристе Попески-Димовски, Табернакул 2010
2. Проф. Михаил Толев Општа физика 2 ЕТФ-Скопје, 2003