Антропологија

PDF

Ѓоргоски И., Даштевски Б., Основи на антропологијата, УКИМ-ПМФ, Скопје, 2004

Guyton C.A., Hall E.J., Медицинска физиологија, ISP Savremena administracija d.d Beograd, 1999