Доцент д-р Ацо Јаневски, Техничко-технолошки факултет

Наставата во Пробиштип во парниот семестар се одвива во среда од 10 до 12 часот, а Консултациите за студентитекои наставата ја следат во Пробиштип се  од 13 до 15 часот.

Консултациите за студентите кои што наставата ја следат во Штип, се во четвртток од 13 до 15 часот.

 

Канцеларија:

Штип, Кампус 2,  канцеларија бр, 5

Пробиштип, Технолошко технички факултет, канцеларија бр.25  
Телефон ++389 32 550 919