Ред. Проф. д-р Ацо Кузелов

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Земјоделски Факултет - Катедра за прехрамбена технологија и преработка на анимални производи

Канцеларија бр.10 - Кампус 2   

Телефон: 032 550 - 605

Консултации секој Понеделник од 10.00 - 12.00