Доцент д-р Александар Костадиновски, Економски факултет

Катедра сметководство и контрола

телефон ++389 32 550 318
email: aleksandar.kostadinovski@ugd.edu.mk

Предмети на додипломски студии (2013/2014):

1. Финансиско сметководство (Летен II семестар - сите студиски програми - задолжителен предмет)

Понеделник: Штип, предавање 08:30 - 10:00          консултации 10:00 - 12:00

Среда: Струмица, предавање 13:00 - 14:30           консултации  10:00 - 12:00

Четврток: Кочани и Радовиш (преку една недела) предавање 09:30-12:30  консултации 12:30-14:30

Петок: Скопје, предавање 08:30-10:00   консултации  10:00 - 12:00

2. Управувачко сметководство (Зимски VII семестар - Финансиски менаџмент - задолжителен предмет)

Предавање: Штип Среда - 09:30 - 11:30  Струмица - Четврток  12:30 - 14:30

Консултации: Штип: Среда 11:30-12:30  Струмица: Четврток 11:30-12:30

3. Планирање, анализа и контрола на трошоци во здравството (Зимски V семестар - Здравствен менаџмент - задолжителен предмет)

Предавање: Штип Среда 12:30-14:30  Консултации: Среда 14:30-15:30 

4. Сметководствени информациони системи (Зимски VII семестар - Финансиски менаџмент - изборен предмет) 

5. Меѓународни стандарди за финансиско известување (Зимски III семестар - Финансиски менаџмент - Радовиш и Струмица - изборен предмет)

 

Предмети на постдипломски студии (2013/2014):

Финансиско известување (Зимски I семестар - Финансиско известување и ревизија - задолжителен предмет)

Управување со трошоци (Летен II семестар - Финасиско известување и ревизија - задолжителен предмет)