Доц. д-р Билјана Атанасова

Земјоделски факултет

Катедра за заштита на растенијата и животната средина

 Канцеларија: Наставен центар - Струмица

Телефон: 032: 550-630

<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.