Д-р Билјана Атанасова

Земјоделски факултет

Катедра за заштита на растенијата и животната средина

 Канцеларија: Наставен центар - Струмица

Телефон: 032: 550-630