Доц. д-р Билјана Ефтимова,Факултет за медицински науки, Штип

Специјалист анестезиолог реаниматолог во Клиничката болница во Штип

Е пошта: biljana.eftimova@ugd.edu.mk