Основни информации

Вон. проф. д-р Билјана Тодорова, 

Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Република Северна Македонија

Катедра по деловно право - предмети: Социјално право, Трудово право, Еколошко право, Јавни служби

Канцеларија:

Правен факултет, стар ректорат

тел. 032 550 470

маил: biljana.todorova@ugd.edu.mk