Настава

Фармацевтски грижи

 1. Вовед, основи на фармацевтската грижа
 2. Комуникација – основни поими, елементи и значење
 3. Комуникациски вештини во аптекарското работење
 4. Фармацевтски грижи кај пациенти заболени од дијабет
 5. Фармацевтски грижи кај пациенти заболени од хронични болести на долните респираторни патишта
 6. Фармацевтски грижи кај пациенти заболени од болести на мускулно-скелетниот систем
 7. Фармацевтски грижи кај пациенти заболени од нарушувања на густината и структурата на коските

Социјална фармација

 1. Вовед, основи на легислативата
 2. Национална политика за лекови
 3. Фармацевтско, здравствено и економско законодавство
 4. Организација на работата во аптеки
 5. Договори
 6. Пропишување и издавање на лекови
 7. Снабдување со лекови
 8. Листи на лекови
 9. Фармацевтски маркетинг
 10. Цени и формирање на цени на лековите
 11. Фармакоекономија и фармакоепидемиологија
 12. Финансово-сметководствени работи во аптеките

Вовед во фармација

 1. Предмет на фармацијата: дефиниции и професионални  можности
 2. Развиток на фармацијата,Најважни достигнувања на  фармацијата во 19 и 20 век
 3. Законски рамки на уредувањето на фармацевтскиот      сектор во Република Македонија
 4. Европски и меѓународни прописи од областа на      фармацијата, Процеси на меѓународна хармонизација
 5. Добрите пракси како важен дел од меѓународните      прописи за лековите во националната регулатива
 6. Медицина базирана на док

Фармацевтска технологија 2

1. Полифазни системи, суспензии

2. Емулзии, емулгатори

3. Медицински пени, шампони, инхалации

4. Полуцврсти лековити препарати, поделба

5. Лосиони, линименти

6. Масти

7. Креми

8. Гелови

9. Сапуни

Фармацевтска технологија 3

1. цврсти фармацевтски дозирани форми, гранули

2. таблети

3. капсули

4. обложени фармацевтски препарати

5. стерилни фармацевтски дозирани форми

6. изотонични раствори, пуферски раствори

7. парентерални препарати, ињекции

8. инфузии

9. раствори за хемодијализа и перитонеална дијализа

10. препарати за очи

11. имунобиолошки препарати

12. радиофармацевтски препарати

Фармакоинформатика

 1. Фармакоинформативни центри
 2. Извори на информации
 3. Евалуација на фармакоинформативна литература
 4. Медицина и фармација базирана на докази
 5. Основи на фармакоекономијата
 6. Основи на фармакоепидемиологија
 7. Основи на јавно здравство
 8. Законски аспекти на информативната практика со лекови
 9. Етички аспекти на информативната практика со лекови
 10. Добра фармацевтска пракса
 11. Фармаковигиланца
 12. Фармакоинформатика во трговијата на едро со лекови

Фармацевтска технологија 1

 1. Дефиниција на предметот, значај и општи поими
 2. Видови и собини на фармацевтските облици
 3. Фармакопеја, формуле магистралес, други прописи
 4. Аптека, рецепт, дозирање на лековите, изработка и издавање на лекови
 5. Фармацевтско-технолошки операции -мерење, уситнување, просејување, мешање
 6. топлотни операции, сушење
 7. оддвојување на цврста од течна фаза, компримирање
 8. стабилност, стабилизирање
 9. реолошки особини на фармацевтските препарати
 10. Прашоци
 11. Раствори - видови, особини

Аптека и аптекарско работење

 1. Трговија на мало со лекови; структура и законски аспекти на системот
 2. Добра аптекарска пракса
 3. Аптека – законски статус и јавни функции
 4. Организација на работата во аптеки – јавни и болнички
 5. Фактори што влијаат на употребата на лековите, квалитативни и квантитативни проучувања и мерења на употребата на лековите
 6. Пропишување и издавање на лекови, наркотици, скапи лекови и лекови за ретки болести
 7. Осигурување на соодветна употреба на лековите
 8. Самомедикација и ОТС препарати
 9. Листи на лекови