Доц.д-р Благица Колева

Економски факултет

Катедра за сметководство и контрола

Контакт

Кабинет во Кампус 4, 1 спрат

Тел: 032/ 550-339

E-mail: blagica.koleva@ugd.edu.mk

 

Предмети за додипломски студии

Управувачко сметководство

Финансиско сметководство

Сметководствени информациони системи

Сметководство на трговски претпријатија

Споредбени сметководствени системи

Перење пари

Корпоративно финансиско известување

 

Термин за консултации:

Штип: Среда од 11:00 до 12:30 (преку една недела)

Кочани: Среда од 11:00 до 12:30 (преку една недела)

Струмица: Четврток од 11:30 до 13:30

Радовиш: Понеделник од 10:30 до 11:30 (преку една недела)