Доцент д-р Благој Делипетрев

Канцеларија:

  • Кабинет во Кампус 2, спрат 3
  • Телефон ++389 32 550 118
  • Работа со студенти во канцеларија: Среда и Четврток од 12 до 14 часот