Проф. д-р Блажо Боев

Факултет за природни и технички науки

Катедра за петрологија, минерологија и геохемија

Канцеларија:

Кампус 2

Телефон: 032 - 550 - 556

Консултации: Четврток - 12 часот

Добиени награди:

http://www.skenpoint.com.mk/Minerali/reviewerexcerpts.html