Проф. д-р Цена Димова

Катедра за  орална и максилофацијална хирургија и дентална имплантологија,  

Канцеларија бр 9 - ФМН,  тел: 032 550 439