Асистент м-р Цветанка Матракоска

Катедра за применета математика

 

Канцеларија:

Штип: Кабинет бр. 30 во Кампус 2, кат I

Телефон ++389 32 550 129

e-mail: cvetanka.matrakoska@ugd.edu.mk