Асистент м-р. Далибор Јованов

Земјоделски факултет

Катедра за наука за земјиште и хидрологија

Канцеларија:

Кабинет бр. 12 во Кампус 2
Телефон ++389 32 550613
Работа со студенти во канцеларија: / Секој вторник и среда од 11-12 часот