Вон. проф. д-р  Дејан Маролов

Правен факултет

Катедра по меѓународни односи и европско право

Канцеларија бр. 15

Универзитет ,,Гоце Делчев"  - Штип, Република Македонија