Доц. д-р Дева Петрова, Факултет за медицински науки, Штип

Специјалист по радиотерапија и онкологија, шеф на одделот за Онкологија и радиотерапија во Аџибадем-Систина, Скопје

Е пошта: deva.petrova@ugd.edu.mk