Информации

доц. д-р Драгана Кузмановска, Филолошки факултет

Катедра за германски јазик и книжевност

Канцеларија
Кабинет бр. 1/3, Кампус 4, приземје

Телефон: 032/550-172

Предмети на додипломски студии:

Синтакса на германскиот јазик 1- петти семестар, задолжителен предмет, 6 кредити

Синтакса на германскиот јазик 2- шести семестар, задолжителен предмет, 6 кредити

Зборообразување во германскиот јазик- петти семестар, изборен предмет, 4 кредити

Лексикологија на германскиот јазик- седми семестар, задолжителен предмет, 8 кредити

Фразеологија во современиот германски јазик- седми семестар, изборен предмет, 4 кредити

Семантика на германскиот јазик - осми семестар, изборен предмет, 4 кредити