Доцент д-р Драгана Кузмановска, Филолошки факултет

Катедра за германски јазик и книжевност

Канцеларија
Кабинет бр. 1/3, Кампус 4, приземје

Телефон: 032/550-172

Предмети на додипломски студии:

Синтакса на германскиот јазик 1

Синтакса на германскиот јазик 2

Фразеологија во современиот германски јазик

Лексикологија на германскиот јазик

Семантика на германскиот јазик