Пом. Асс. м-р Душица Санева

Факултет за туризам и бизнис логистика

Катедра за гастрономија, исхрана и диететика

Канцеларија:

Кампус 4

Телефон: 032/ 550 - 356