Доц. д-р мед.сци. Џенгис Јашар, Факултет за Медицински науки, Штип

Специјалист патолог, Лабораторија за Хистопатологија и Цитологија, Клиничка болница “Аџибадем/Систина,“ Скопје

Е пошта: dzengis.jasar@ugd.edu.mk