Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

Факултет за Образовни Науки

Катедра по Педагогија

Канцеларија:

Кампус 2 - Канцеларија 3

Телефон: 032 / 550 - 507