Редовен професор д-р Еленица Софијанова

Економски факултет

Менаџмент, маркетинг

Термин за консултации: понеделник од 11:00 до 13:00 часот

Канцеларија:

Кампус 4, трети кат
Телефон ++389 32 550 608

Наставни предмети:

Менаџмент на човечки ресурси

Деловна комуникација

Агроменаџмент

Менаџмент на мал бизнис

Организациско однесување