Вонреден професор д-р Еленица Софијанова

Економски факултет

Менаџмент и претприемништво

Термин за консултации: понеделник од 11:00 до 13:00 часот

Канцеларија:

Кампус 4, трети кат
Телефон ++389 32 550 608

Наставни предмети:

Економија на претпријатија

Менаџмент на човечки ресурси

Деловна комуникација

Агроменаџмент