Поседување на компјутерски вештини – клуч за позитивна перцепција на корпоративниот идентитет

Owning computer skills – keys for positive perception of corporate identity

Проект

Апстракт

Современите услови на работење и водење на деловни бизниси повеќе од кога и да било до сега се под влијание на динамичниот развојот на информациските технологии. Менаџерите на човечките ресурси се соочени со предизвиците иницирани од глобализацијата, а пред се од потребата за зголемување на индивидуалните компетенции на секој вработен на начин кој што ќе овозможи поквалитетна услуга, за задоволни клиенти а со тоа и зголемена позитивна перцепција за корпоративниот идентитет. Поставувањето објективни критериуми за идентификација и евалуација на ИТ компетенциите на вработените се основа за постигнување повисоки организациски перформанси. во современи услови на работење императив за секоја организација преставува стратегиската вредност на компетентноста на вработените.

Од тој аспект човечките ресурси мора да направат корелација помеѓу стратегиите за менаџирање со знаењето на вработените и градењето на севкупниот имиџ на корпорацијата. Целта на овој проект е да се идентификуваат потребните ИТ компетенции на вработените и да се укаже на неопходноста од континуирано надградување за достигнување на посакуваното ниво на организациска изведба со што би се креирала позитивна перцепција за корпоративниот идентитет.

Истражувањето ќе биде спроведено за брендот ‘Х’ кој е еден од најбрзо растечките во производство и продажба на луксузни автомобили. Фокусот на истражувањето ќе биде ставен на претставништвото ‘Y’ задолжено за Балканскиот пазар кое брои преку 300 работни позиции за тековно функционирање.

Abstract

The modern conditions of running and managing a business are continually influenced by the dynamic development of information technologies. Human resource managers are facing challenges initiated by globalization, especially by the need of improving individual competence of employees in a way that it strengthens the quality of services in exchange for satisfied customers, a process through which positive perception of the corporate identity is maintained.

Setting objective criteria for the identification and evaluation of IT competence of the employees is the basis of achieving elevated organizational performance. In modern work environments, the strategic value of employee competence is an imperative for the organization.
From that point, human resources must achieve correlation between management strategies and employee knowledge in the interest of building the overall corporate image.

The aim of this project is the identification of required IT competence of the employees and stress out the necessity of continual education for the achievement of the desired level of organizational execution, which would in return create positive perception of the corporate identity.

The research will be carried out for brand ‘X’ which is one of the fastest growing luxury car brands. The focus of the survey will be company ‘Y’ which manages the Balkan regional market, which counts more than 300 work positions for everyday operations. 

Истражувачи:

Проф. д-р Еленица Софијанова

Гордана Серафимовиќ

Тодор Бадаровски

Горан Митев

Срѓан Ставревски Миновски

Данило Миновски

Бобан Пачуков