Настава

Физиологија на растенијата

Задолжителна литература:
1. Лилјана Колева Гудева (2010). Физиологија на растенијата. Земјоделски факултет, УГД, 2010.

линк: http://e-lib.ugd.edu.mk/168

2. Лилјана Колева Гудева, Фиданка Трајкова (2016). Практикум по Физиологија на растенијата. Земјоделски факултет, УГД, 2016.

линк: http://e-lib.ugd.edu.mk/591

Исхрана на винова лоза

Задолжителна литература:

  1. Вајт, Е.Р. (2010). Познавање на почвите наменети за подигање на лозови насади. Арс Ламина, Скопје, стр. 238.
  2. Гулабоски, Р. (2013). Агрохемија и исхрана на растенијата. Земјоделски факултет, УГД, Штип, стр. 1 -212. (http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=158)

Дополнителна литература:

Агрохемија и исхрана на растенијата

Задолжителна литература
1. Рубин Гулабоски Агрохемија и исхрана на растенијата, учебник http://e-lib.ugd.edu.mk/158 УГД-Штип 2013
2. Васа Бошевска Општа и неорганска хемија (второ издание) УКИМ-Скопје 2007
3. МЗШВ Правилник за неоргански ѓубрива МЗШВ-Скопје 2009
4. Фиданка Трајкова Презентации од предавања и вежби УГД-Штип 2013

Дополнителна литература
1. MARSCHNER, Н Mineral nutrition of higher plants London Academic Press 2002

Специјално градинарство

Задолжителна литература:

Трајкова Ф., Ѓеорѓиевски М. (2018). Специјално градинараство - интерна скрипта. Земјоделски факултет, УГД - Штип.

Презентации од предавања и вежби по предметот Специјално градинарство.