Доцент м-р Горанчо Ангелов, Факултет за музичка уметност

Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти

Канцеларија

Кабинет бр. 5, Кампус 4

Телефон: 032/550-206

Предмети на додипломски студии


Традиционални инструменти

Оркестар на традиционални инструменти