Професор д-р Ивона Ковачевска, Факултет за медицински науки, студиска програма Дентална медицина

Специјалист по болести на забите и ендодонтот

Катедра за болести на забите и уста со пародонтологија и детска и превентивна стоматологија

Канцеларија

Кабинет бр. 4, Кампус 3

Телефон: 032/550-443

Предмети на додипломски студии

Стоматолошки материјали и опрема

Клиничка кариологија 1,2

Клиничка ендодонција 1,2

Претклиничка ендодонција

Ласеротерапија во стоматологијата

Стручни студии:

Стоматолошки материјали и технологија

Реставрациона стоматологија

Дентална терапија