Проекти

EVALUATION OF DIFFERENT GUTTAPERCHA TECHNIQUES FOR ROOT CANAL OBTURATION

Endodontic treated teeth are avital, even so their survival in oral medium must be as well as vital teeth. Therefore the need of assessment and analyzing the endodontic procedure and methods of canal obturation is very important esthetic and functional segment of our work.        

                                                    

АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА НА КАНАЛНАТА ОПТУРАЦИЈА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ТЕХНИКАТА НА ГУТАПЕРКА АПЛИКАЦИЈА

Ендодонтски третираните заби иако се авитални нивниот опстанок во оралната средина треба да биде приближен како и на виталните заби. Како важен естетски и функционален сегмент се наметнува потребата од истражување и испитување на ендодонтската процедура и разните методологии во каналната   оптурација.        

ПРОЦЕНА НА КОРЕЛАЦИЈАТА НА РЕНАЛНАТА КАЛКУЛОЗА СО ЗАБНИОТ КАМЕН

Реналните калкулуси претставуваат едни од најчестите причина за појава на морбидитет во хуманата популација, пред се поради тоа што нивното формирање и делување може да доведе до сериозни нарушувања на функцијата на бубрезите, како хронични ренални заболувања, појава на есенцијална хипертензија, како и метаболни абнормалности на коските. Забниот камен во суштина претставува минерализиран дентален плак.

Минерализираниот дентален плак поседува иста структурна градба и процес како и во другите биолошки сегменти, вклучувајќи ги тука и реналните калкулуси.

УПОТРЕБА НА ХЛОРХЕКСИДИН ВО РЕСТВАВРАТИВНАТА СТОМАТОЛОГИЈА И ЕНДОДОНЦИЈА

Во денешно време, кариесот и пародонталните заболувања се двете доминантни заболувања на усната шуплина, а забниот плак е главниот фактор што води кон нивниот развој и прогресија.